Integritetspolicy

1. Allmänt

1.1. Denna policy avseende behandling av personuppgifter beskriver hur Verk Projects AB, Folkungagatan 146, 116 30 Stockholm, Sverige samlar in och hanterar information om dig.

1.2. Integritetspolicyn gäller för de personuppgifter som du tillhandahåller oss eller som vi samlar in på verks hemsida, www.Verk.Se.

1.3. Verk är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vi hänvisar dig till kontaktuppgifterna i punkt 7 för samtliga ärenden.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in, i vilka syften samt på vilka rättsliga grunder de behandlas

2.1. När du besöker www.Verk.Se samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av www.Verk.Se, t.Ex. Vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökord du använder på www.Verk.Se, din ip-adress (inklusive din nätverksplats) samt information om din dator.

2.1.1. Syftet är att optimera användarupplevelsen och funktionen av www.Verk.Se samt att bedriva riktad marknadsföring, härunder retargeting via facebook och google. Denna hantering av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ta till vara våra intressen av att förbättra www.Verk.Se samt visa dig relevanta erbjudanden. 

2.1.2. Den rättsliga grunden för denna hantering av personuppgifter är eu:s dataskyddsförordning (gdpr), artikel 6.1 F.

2.2. När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på www.Verk.Se samlar vi in de personuppgifter som du själv förser oss med, t.Ex. Namn, adress, mailadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och har returnerat (om relevant), leveransförfrågningar samt den ip-adress ordern görs från.

2.2.1. Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt samt på annat sätt kunna uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att administrera din rätt att returnera varor och reklamera defekta produkter. Vi kan även komma att behandla information angående ditt köp för att uppfylla lagkrav, såsom bokföring och redovisning. Din ip-adress registreras vid köp, av denna anledning samt för att vi ska kunna ta till vara vårt intresse av att förhindra bedrägeri.

2.2.2. Den rättsliga grunden för denna hantering av personuppgifter är eu:s dataskyddsförordning (gdpr), artikel 6.1 B, c och f.

2.3. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, din mailadress och ditt telefonnummer (om relevant). 

2.3.1. Syftet är att ta till vara vårt intresse av att kunna skicka nyhetsbrev till dig.  

2.3.2. Den rättsliga grunden för denna hantering av personuppgifter är eu:s dataskyddsförordning (gdpr), artikel 6.1 F.

3. Mottagare av personuppgifter 

3.1. Information om ditt namn, din adress, din mailadress, ditt telefonnummer och ditt ordernummer samt specifika leveransförfrågningar vidarebefordras till fraktbolaget som ansvarar för leveransen av de beställda produkterna till dig. 

3.2. Personuppgifter kan delas med externa parter som behandlar personuppgifterna för vår räkning. Vi använder oss av externa samarbetspartners för t.Ex. Teknisk drift och optimering av www.Verk.Se, publicering av nyhetsbrev, riktad marknadsföring (härunder retargeting) samt för dina omdömen av vårt företag och våra produkter. Dessa företag är personuppgiftsbiträden som arbetar enligt våra instruktioner och de hanterar personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbiträdena får inte använda informationen i något annat syfte än att uppfylla sina förpliktelser enligt deras avtal med oss och de har även ingått ett sekretessavtal avseende dessa personuppgifter. Vi har ingått skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträden som hanterar personuppgifter för vår räkning.

3.3. Två av dessa personuppgiftsbiträden, google analytics (av google llc) och facebook inc., Är etablerade i usa. De nödvändiga garantierna för skydd vid överföring av data till usa har säkerställts via personuppgiftsbiträdets certifiering enligt eu-u.S. Privacy shield, jfr. Eu:s dataskyddsförordning (gdpr), artikel 45.

3.3.1. En kopia av google llc:s certifiering finns här:
Https://www.Privacyshield.Gov/participant?Id=a2zt000000001l5aai

3.3.2. En kopia av facebooks inc:s certifiering finns här: 
https://www.Privacyshield.Gov/participant?Id=a2zt0000000gnywaac&status=active

4. Dina rättigheter

4.1. För att kunna säkerställa transparens avseende hanteringen av dina personuppgifter måste vi som personuppgiftsansvariga informera dig om dina rättigheter. 

4.2. Rätt till registerutdrag

4.2.1. Du har rätt att när som helst begära att vi uppger information om t.Ex. Vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, vilket syfte registreringen av dina personuppgifter tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av personuppgifter som finns (om relevant) samt information om källan till personuppgifterna.

4.2.2. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter om dig som vi hanterar. Önskar du en kopia på dina personuppgifter behöver du skicka en skriftlig förfrågan om detta till info@verk.Se. Du kan i dessa fall bli ombedd att uppvisa underlag på att du är den person du utger dig för att vara.

4.3. Rätt till rättelse

4.3.1. Du har rätt att få inkorrekta personuppgifter om dig rättade av oss. Skulle du upptäcka att vi har registrerat inkorrekta uppgifter om dig ber vi dig att skicka en skriftlig förfrågan till oss så att denna information kan bli rättad.

4.4. Rätt till radering

4.4.1. I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t.Ex. Om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen av personuppgifterna. Om fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, t.Ex. För att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för att kunna upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter. 

4.5. Rätt till begränsning av behandling

4.5.1. I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till endast lagring, t.Ex. Om du anser att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

4.6. Rätt till dataportabilitet

4.6.1. I vissa fall har du rätt att motta personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7. Rätt att göra invändningar

4.7.1. Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter i syfte att kunna rikta marknadsföring, inklusive all profilering som görs för att kunna rikta vår marknadsföring, då denna behandling utförs på grundval av vår legitima intressen, jfr. Punkterna 2.1 Och 2.3. Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i syfte att rikta marknadsföring och profilering måste du radera dina cookies. 

4.7.2. Utöver detta har du rätt att när som helst, på grunder relaterade till din personliga situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra legitima intressen, jfr. Punkterna 2.1 Och 2.3.

4.8. Rätt att återkalla samtycke

4.8.1. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke du har givit till oss att utföra en viss typ av hantering av personuppgifter, inklusive utskick genom elektronisk kommunikation. 

4.9. Rätt att klaga

4.9.1. Du har rätt att när som helst lämna ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten (se kontaktuppgifter nedan) avseende vår hantering av dina personuppgifter. Klagomål kan t.Ex. Lämnas via e-mail till: info@verk.Se eller via telefon på: +46 (0)73-526 92 10

Kontaktuppgifter till integritetsskyddsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114 
104 20 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 657 6100 
Fax: +46 8 652 8652 
E-mail: imy@imy.Se 
Hemsida: https://www.Imy.Se/

5. Radering av personuppgifter

5.1. Personuppgifter insamlade avseende din användning av www.Verk.Se, se punkt 2.1, Raderas senast ett år efter att du senast besökt www.Verk.Se. 

5.2. Personuppgifter insamlade i samband med anmälan till vårt nyhetsbrev kommer att raderas när du återkallar ditt samtycke till att motta nyhetsbrevet, såvida vi inte har andra rättsliga grunder att fortsätta behandlingen av uppgifterna på.

5.3. Personuppgifter insamlade i samband med ett köp du har gjort på www.Verk.Se, se punkt 2.2, Raderas vanligtvis tre år efter att det kalenderår då du gjorde ditt köp har löpt ut. Uppgifter kan dock lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.Ex. Om det är nödvändigt för upprättande av, utövande av eller försvar mot rättsliga anspråk, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Bokföringsdokument lagras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades, för att uppfylla kraven enligt bokföringslagen.

6. Säkerhet

6.1. Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, modifiering eller försämring av personuppgifter och för att förhindra att uppgifter blir tillgängliga för eller missbrukas av obehöriga personer.

6.2. Endast anställda med ett genuint behov av tillgång till dina personuppgifter, för att kunna utföra sitt arbete, har denna åtkomst.

7. Kontaktuppgifter

7.1. Verk projects ab är personuppgiftsansvarig för personuppgifter insamlade via www.Verk.Se.

7.2. Om du skulle ha några frågor eller kommentarer kring denna integritetspolicy, eller om du önskar tillvarata någon av dina rättigheter beskrivna i punkt 4, är du välkommen att kontakta:

Verk Projects AB 
Folkungagatan 146
116 30 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 (0)73-526 92 10
Email: info@verk.Se

8. Ändringar i integritetspolicyn

8.1. Om vi gör betydande ändringar i integritetspolicyn kommer du att informeras om detta nästa gång du besöker www.verk.se 

9. Versioner

9.1. Detta är version 1 av verk projects ab:s integritetspolicy, daterad 2021-01-01.